Křest dospělého je zásadním rozhodnutím pro život.

Vyžaduje:

  • důkladné seznámení s naukou Církve (výuka 6 – 12 měsíců),
  • praktické návyky v modlitbě,
  • účast na mši svaté a jiných pobožnostech.

Křest dítěte je právem a povinností katolických rodičů.

Jelikož je dítě křtěno pro záruku víry rodičů, alespoň jeden z rodičů má být schopen dítěti předat víru slovem a hlavně příkladem věrného plnění náboženských povinností.

Takoví rodiče přijdou obvykle na jednu přípravu před křtem dítěte.

Rodiče církevně nesezdaní zřejmě sami nemají zájem na životě z víry ani úmysl předat víru svým dětem. Nikdo je nemůže nutit, aby říkali to, o čem nejsou přesvědčeni, a slibovali za dítě, co sami plnit nechtějí. Většinou mají rodiče možnost svůj sňatek církevně zplatnit. V těchto případech se na křest vyžaduje delší příprava (asi tříměsíční) a více setkání s knězem.

Kmotr má být schopen rodičům pomoci v nábožensko-mravní výchově dítěte, proto je žádoucí, aby se jednalo o praktikujícího katolíka, který přijal také svátost biřmování.

Kmotrem nemůže být:

  • nepokřtěný,
  • člověk, který vystoupil z církve,
  • ten, který nemá uzavřený církevní sňatek.

Místem křtu má být místní farnost, neboť svatým křtem se nový křesťan zapojuje do místního farního společenství. Pro křest v jiné farnosti je nutné si vyžádat písemný souhlas příslušného kněze.